System: BeOS, Haiku, Zeta

Sonderzeichen Tabelle

ä ä
Ä Ä
ü ü
Ü Ü
ö ö
Ö Ö
ß ß
< &lt;
> &gt;
Leerzeichen &nbsp;
& &amp;
&euro;
© &copy;
Anleitung erstellt durch Christian Albrecht (Lelldorin) Dezember 2004
Bereitgestellt durch BeSly, der BeOS & Zeta Wissensbasis.